Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy przetargu „Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie monitoringu on-line w procesie oczyszczania ścieków”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pełna treść dokumentu [PDF]


Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej, dotyczy przetargu” Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie monitoringu on-line w procesie oczyszczania ścieków”

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej, dotyczy przetargu” Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie monitoringu on-line w procesie oczyszczania ścieków”

Pełna treść dokumentuOgłoszenie o wyborze oferty[PDF]


Informacja o nieczynnej Kasie Zakładu.

Uprzejmie informujemy ,że w dniu 30.03.2018 Kasa Zakładu będzie nieczynna. Przepraszamy za utrudnienia.
8 stycznia zakład będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy ,że 8 stycznia zakład będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 grudnia(czwartek) .

Zakład będzie czynny do godz. 10.00 . Za utrudnienia przepraszamy.


Komunikat taryfowy 2018

Spółka Iławskie Wodociągi, stosownie do art. 24 ust. 9a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 j.t.) oraz na mocy uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/398/17      z dnia 27 listopada 2017 r., informuje, że poniższa taryfa za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązywać będzie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r..

Wysokość cen wody i ścieków:

Woda

Rodzaj grupy Jednostka Cena zł/m

netto

Cena zł/m³ brutto
Grupa I m3 2,52 2,72

Ścieki

Rodzaj grupy Jednostka Cena zł/m³ netto                          Cena zł/m³  brutto
Grupa I m3 5,41 5,84

 

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń  kanalizacyjnych

Lp. Nazwa substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Wartość dopuszczalna [mg/l] Stawka jednostkowa netto/brutto                  (w zł/kg)
1 2 3 4
1. Biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5 [mgO2/l] 1100 0,73/0,79
2. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen ChZT [mgO2/l] 1900 0,73/0,79
3. Zawiesiny ogólne [mg/l] 750 0,73/0,79
4. Azot ogólny [mg/l] 110 0,73/0,79
5. Fosfor ogólny [mg/l] 17 0,73/0,79

 

Prezes Zarządu

                                                                                               Jerzy Biereg


Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. za lata 2017 i 2018

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej NR 174/I/2017 z dnia 25 listopada 2017r. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. za lata 2017 i 2018 została wybrana Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych DORADZTWO z Elbląga.


Ogłoszenie w sprawie sprzedaży pojemników do segregacji odpadów komunalnych.

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży pojemników do segregacji odpadów komunalnych

Iławskie Wodociągi Spółka z o.o. posiadają do sprzedaży używane pojemniki do segregacji odpadów komunalnych (dzwonki).

Przedmiot sprzedaży:

Pojemniki 1500/SEG/Szkło/ szt. 3 – przystosowane do segregacji szkła, rok produkcji 2011 – cena wywoławcza: 700,00 zł/szt.

Pojemniki 1500/SEG/Papier/ szt. 3 – przystosowane do segregacji makulatury, rok produkcji 2011 – cena wywoławcza: 700,00 zł/szt.

Pojemniki 1500/SEG/Plastik/ szt. 3 – przystosowane do segregacji plastiku, rok produkcji 2011 – cena wywoławcza: 700,00 zł/szt.

Miejsce, w którym można obejrzeć pojemniki:

Pojemniki można oglądać na Pompowni Centralnej w Iławie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 89 648 23 25, Pan Leszek Rybiński

Oferent składa pisemną odpowiedź na ogłoszenie: Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, oferowaną cenę za wybrane pojemniki i warunki jej zapłaty, oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń.

Miejsce składania ofert:

 Odpowiedź na ogłoszenie – oferty, złożyć należy w zaklejonej kopercie w sekretariacie Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. w Iławie, ul. Wodna 2, w terminie do dnia 29.12.2017 r. godz. 9.00, z dopiskiem „Oferta na sprzedaż pojemników do segregacji – nie otwierać przed 29.12.2017 r. godz. 9.00”

Termin związania ofertą:

7 dni od daty upływu składania ofert.