Oczyszczalnia ścieków jest jednym z działów Iławskich Wodociągów Sp. z.o.o.. Położona w miejscowości Dziarny oddalonej od Iławy o ok. 3 km. Powierzchnia zajmowanej działki to 25 ha z czego 5 ha zajmuje wyłączony obecnie z eksploatacji staw doczyszczający. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest przepływająca niedaleko oczyszczalni rzeka Iławka stanowiąca prawy dopływ rzeki Drwęcy.

Oczyszczalnia została przekazana do eksploatacji w roku 1991. W założeniach projektowych, powstałych w fazie koncepcji w latach 70-siątych, miała przyjmować ok 30 000 m3 ścieków/d i obsługiwać 100 tysięczną aglomerację. Nigdy tyle ścieków nie dopływało do oczyszczalni. Maksymalną ilością było ok. 9000 m3/d. Obecnie przyjmujemy średnio ok. 6000 m3/d. W roku 2018 oczyszczalnia przyjęła 2 204 669 m3 ścieków. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne, które są mieszaniną ścieków bytowych i  przemysłowych pochodzących między innymi  z zakładu uboju i przetwórstwa mięsa drobiowego (ok. 900 m3/d), przetwórstwa celulozy (ok. 250 m3/d) oraz przetwórstwa ziemniaków (podczas dwumiesięcznej  kampanii ziemniaczanej ok. 42 000 m3).
W związku z takim składem ścieków dopływających do oczyszczalni posiadamy stosunkowo duże ładunki w ściekach surowych (średni BZT5 za rok 2018 wyniósł 713 mg /dm3, CHZT-1436 mg/dm3). Wysokie ładunki w ściekach surowych przekładają się na dużą produkcję biogazu, która w roku 2018 wyniosła 1 062 240 m3. Dodatkowo od roku 2013 rozpoczęliśmy proces kofermentacji aplikując do komór fermentacyjnych emulsję tłuszczową pozyskaną z podczyszczalni ścieków z ubojni drobiu. Zmieniliśmy także system pracy komór fermentacyjnych z szeregowego na równoległy. W tej chwili każda komora otrzymuje jednakowy wsad, w skład którego wchodzi osad surowy po osadnikach wstępnych, osad nadmierny oraz koferment. Dzięki tym działaniom wyprodukowany biogaz wykorzystujemy w 100% jako paliwo w jednostkach kogeneracyjnych. W tej chwili mamy trzy jednostki kogeneracyjne, o łącznej mocy 690 kW energii elektrycznej.

Oczyszczalnia jest w 100 % samowystarczalna pod kątem zapotrzebowania obiektu na energię cieplną – pozostająca nadwyżka ciepła kierowana jest do słonecznej suszarni osadów pościekowych, w celu podniesienia temperatury posadzki i suszenia osadów także od dołu. Zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną pokrywamy w tej chwili na poziomie ok. 95-98 %. Dodatkowe źródła dochodu dla oczyszczalni sprzedaż na Towarowej Giełdzie Energii swoich praw majątkowych z tytułu wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – zielone i żółte certyfikaty.

W latach 2002 – 2018 przeprowadzono cztery etapy modernizacji oczyszczalni.

I etap to modernizacja części biologicznej pod kątem biologicznej redukcji biogenów.

II etap to modernizacja komór fermentacyjnych oraz ciągu przeróbki osadów pofermentacyjnych.

W ramach tego zadania wybudowano między innymi słoneczną suszarnię osadów pościekowych oraz zakupiono drugą jednostkę kogeneracyjną .

III etap to modernizacja części mechanicznej ciągu technologicznego oczyszczalni, w ramach której zmodernizowano tłuszczowniki, piaskowniki wraz z separatorem piasku, osadniki wstępne i osadniki wtórne .

IV etap – wybudowano drugą halę słonecznej suszarni osadów pościekowych, uruchomiono monitoring on-line ciągu technologicznego oczyszczania ścieków, zakupiono trzecią jednostkę kogeneracyjną i wirówkę zagęszczającą osad oraz rozpoczęto budowę zadaszenie wiaty składowiska osadów.

Łączny koszt przeprowadzonych kolejnych etapów modernizacji obiektów wyniósł 24 791 906  zł z czego dotacje z różnych programów pomocowych wyniosły – ok. 60%.

Kontakt:

Kierownik oczyszczalni – mgr Piotr Kowalski89 6485133

Z-ca kierownika – mgr inż. Krzysztof Draszewski 89 6485133

Laboratorium – Anna Zadrożna89 6485133

Do pobrania:

http://www.freeiconspng.com/uploads/ppt-icons-free-icons-in-file-icons-vs-2--icon-search-engine--6.pngPrezentacja – oczyszczalnia

http://solectwojelonek.pl/wp-content/uploads/2014/05/pdf-ico.pngWykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do suszenia osadów ściekowych

http://solectwojelonek.pl/wp-content/uploads/2014/05/pdf-ico.pngOczyszczalnia ścieków bez energii z zewnątrz (artykuł -PLUS KOMUNALNY)