SCHEMAT CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia ścieków w Iławie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z możliwością chemicznego strącania fosforu.

Ścieki z Iławy do oczyszczalni tłoczone są z Centralnej Przepompowni dwoma rurociągami o śr. 600 mm.Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Iławka stanowiąca prawobrzeżny dopływ rzeki Drwęcy. Na terenie Centralnej Pompowni ścieków znajdują się :-patrz zał. nr2

 1. Część mechaniczna.

 • Piaskowniki poziome szt 2

 • Wymiary zewn.

 • Długość 23 m;

Powierzchnia przekroju poprzecznego czynna 2,44m2;

Dzięki zachowaniu odpowiedniej szybkości przepływu ścieków następuje usunięcie zawiesin mineralnych ( piasku ,popiołu ,niedopałków, itp ).Są one następnie spuszczane na poletko ociekowe piasku . Po modernizacji zastosowano zgarniacz denny firmy Zickert.

Charakterystyka zgarniacza

 1. Ruch rewersyjny, posuwisto-zwrotny;

 2. Napęd hydrauliczny. Każdy zgarniacz zostanie wyposażony w tłok hydrauliczny, przystosowany do pracy w trudnych zewnętrznych warunkach;

 3. Konstrukcja denna zgarniacza ma być zabezpieczona przed osiową zmianą położenia w przypadku nierównomiernego opadania piasku przez zabudowę kółek dociskowych wykonanych z materiału kompozytowego odpornego na ścieranie;

 4. Ograniczona do minimum ilość części ruchomych. Dopuszcza się maksymalnie 4 części ruchome na jeden napęd hydrauliczny;

 5. Profile denne zgarniacza wytłoczone ze stali nierdzewnej SS2333/AISI 304 z jednego kawałka blachy. Nie dopuszcza się spawanych profili dennych;

 6. Profile denne zgarniacza powinny posiadać hydrodynamiczny kształt z wklęsłą powierzchnię natarcia i wypukłą powierzchnią cofania pozwalający na efektywny transport piasku;

 7. Płozy ślizgowe zgarniacza wykonane ze stali specjalnej z domieszką tytanu odpornej na ścieranie CR12 (1.4003);

 8. Listwy ślizgowe wykonane z materiału odpornego na ścieranie PEHD-1000;

 9. Łożyska pracujące pod wodą wykonane z materiału kompozytowego odpornego na ścieranie;

 10. Agregat hydrauliczny wyposażony w czujniki ciśnienia, odpowiednie zabezpieczenia na wypadek wycieku oleju hydraulicznego i grzałkę utrzymującą prawidłowe parametry pracy oleju. Agregat musi zostać zabezpieczony od wpływów atmosferycznych;

 11. Piasek po piaskowniku kierowany jest na separator piasku firmy Huber

  1. Separator z płuczką piasku

 12. Wszystkie elementy separatora-płuczki piasku mające kontakt ze ściekami/piaskiem
  (za
  wyjątkiem armatury, łożysk, napędów itp .) wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż DIN 1.4301 poddanej w całości powierzchniowej obróbce chemicznej metodą zanurzeniową w roztworze kwasów;

 13. Maksymalne obciążenie piaskiem 1000 kg/h;

 14. Wydajność w przeliczeniu na pulpę piaskową 16 l/s;

 15. Gwarantowana redukcja części organicznych do poziomu 3 % strat przy prażeniu;

 16. Efektywność separacji 95% dla uziarnienia: 0.2 mm;

 17. Stopień odwodnienia piasku nie mniej niż 80%;

 18. Zużycie medium płuczącego nie więcej niż 5,0 m3/h; (ciśnienie 2 bar)

 19. Transporter ślimakowy wałowy wykonany ze stali nie gorszej niż wg DIN 1.4301, dwustronnie łożyskowany, napęd transportera o mocy nie większej niż 1,1 kW;

 20. Miernik ciśnienia hydrostatycznego pulpy piaskowej uruchamiający separator piasku. (nie dopuszcza się uruchamiania separatora włącznikiem czasowym);

 21. Płukanie piasku powinno odbywać się na złożu wzruszanym przy pomocy mieszadła o mocy nie większej niż 0,55 kW.;

 22. Separacja i płukanie piasku muszą odbywać się w jednym urządzeniu;

 23. Rozdzielone odprowadzenie związków organicznych i wody popłucznej;

 24. Zabezpieczenie urządzenia przed przemarzaniem;

 25. Urządzenie wyposażone w komorę rozprężną umożliwiającą odbiór pulpy z dwóch układów mamutowych .

 • Tłuszczownik szt 2

Usuwane są tłuszcze o raz inne substancje flotujące

Powietrze do tluszczownika dostarczane jest rurociagiem z budynku dmuchaw. Dmuchawa firmy HV Turbo BLS100.

Komora rozprężna ścieków surowych

 • Koryto pomiarowe –Zwężka Venturiego

Służy do pomiaru przepływu ścieków . Pomiar odbywa się za pomocą miernika ultradżwiękowego przekazującego informacje do systemu operacyjnego monitorującego pracę ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków.

 • Osadniki wstępne szt2

Poziome , podłużne o pojemności czynnej 1134 m3, gdzie zachodzi proces sedymentacji zawiesin łatwoopadających.

Wymiary zewnętrzne

 • długość 42 m;

 • szerokość 9m;

 • głębokość czynna 3m;

 • pojemność czynna 1134 m3;

 • powierzchnia czynna 378 m2;

Po modernizacji wyposażone w zgarniacze denne i powierzchniowe oraz koryto uchylne firmy Zickert

 1. Część biologiczna

I etap Modernizacji Oczyszczalni Ścieków objął przebudowę komór napowietrzania ścieków i przystosowanie technologii do redukcji pierwiastków biogennych (fosforu i azotu ) do poziomu obowiązującego w krajach Unii Europejskiej.Dzięki zastosowaniu warunków beztleno-wych ,niedotlenienia oraz napowietrzania , ze ścieków usuwa się związki organiczne oraz fosfor i azot. W wyniku przeprowadzonych prac powstał blok biologiczny w skład którego wchodzą następujące elementy :

 • Komora defosfatacji o pojemności 815 m3

W komorze prowadzony jest w warunkach beztlenowych proces biologicznego usuwania fosforu. Dopływają do niej ścieki po wstępnym mechanicznym oczyszczeniu oraz biologiczny osad powrotny zawracany z osadników wtórnych. Wyposażona w mieszadło wolnoobrotowe firmy Flygt

 • Komora predenitryfikacji osadu recyrkulowanego o poj. 310 m3

Dopływa do niej osad recyrkulowany z osadników wtórnych. Jej zadaniem jest redukcja części azotanów zawartych w osadzie biologicznym, oraz niewielka ilość ścieków surowych z osadników wstępnych. Wyposażona w mieszadło wolnoobrotowe firmy Flygt

 • Komora denitryfikacji o poj. 5175 m3

Komora denitryfikacji – beztlenowa ,zblokowana jest z komorą defosfatacji i predeni-tryfikacji. Dopływają do niej grawitacyjnie mieszanina ścieków i osadu z komory defosfatacji ,oraz ciśnieniowo za pomocą 2 mieszadeł pompujących recyrkulowane ścieki z komory nitryfikacji firmy Flygt. Dodatkow na pomostach komunikacyjnych podwieszono dwa mieszadła wolnoobrotowe firmy Flygt

 • Komora nitryfikacji o poj. 6300 m3

W komorze w warunkach tlenowych zachodzą procesy redukcji związ-ków organicznych oraz proces nitryfikacji czyli utleniania azotu amonowego do azotanów.Zawartość komory napowietrzana jest sprężo-nym powietrzem . Żródłem powietrza są dmuchawy szt 2 firmy HV Turbo KA2SV-GK2/B3, natomiast wprowadzanie powietrza do komory odbywa się za pomocą dyfuzorów membranowych firmy Flygt Sanitare w ilości 900 ( sześć pól po 150 szt dysków ) .Dodatkowo w celu zapewnienia przepływu mieszaniny i osadu biologicznego pod pomostami komunikacyjnymi podwieszono dwa mieszadła wolnoobrotowe firmy Flygt

 • Komora rozdziału ścieków

Mieszanina ścieków i osadu biologicznego odpływa z komory napowie-trzania do komory rozdziału , która kieruje mieszaninę do dwóch osadników wtórnych .Na odpływie z komory istnieje możliwość dozowa-nia pixu- koagulanta żelazowego służącego do chemicznego strącania fosforu.

 • Osadniki wtórne- poj. 1750 m3

W osadnikach wtórnych następuje proces rozdziału ścieków oczyszczo-nych i osadu biologicznego . Sklarowane ścieki poprzez przelewy odpro-wadzane są do koryta zbiorczego i dalej do odbiornika którym jest rzeka Iławka. Natomiast wydzielający się osad trafia do pompowni osadu recyrkulowanego . Z pompowni osad jest zawracany do komory defosfa-tacji i denitryfikacji. Okresowo część osadu jako tzw osad nadmierny odprowadzana jest z układu do urządzeń przeróbki osadowej.

 1. Proces przeróbki osadów-część osadowo-biogazowa.

Elementy składowe

a/ 2 zagęszczacze grawitacyjne do magazynowania osadu wstępnego odprowadzanego z osadników wstępnych b/pompownia osadów surowych– oddzielnie pompowany jest osad wstępny i osobno osad wtórny ( nadmierny ). Osad wstępny pompowany jest przez pompę wyporową , rotacyjną firmy Vogelsang o parametrach Q = 5-25 m3/h, p=4 bar,P=9,2kW. Przed pompą zamontowano macerator firmy Vogelsang w celu homogenizacji osadu. Osad wtórny -nadmierny podawany jest przez bliżniaczą pompę firmy Vogelsang o podobnych parametrach. Regulacja wydajności pomp regulowana jest przez falowniki. Sterowanie pomp jest powiązane z liniami do zagęszczania osadów przed wprowadzeniem osadów do komóry fermentacyjnej.

c/ Stacja mechanicznego zagęszczania osadów służy do mechanicznego zagęszczania osadów wstępnego i wtórnego – nadmiernego. Zagęszczanie odbywa się w dwóch odrębnych liniach zagęszczających w oparciu o zagęszczacze bębnowe firmy Ekofinn . Do kondycjonowania osadów wykorzystywany jest roztwór polielektrolitu przygotowanego na bazie emulsji. Linia do mechanicznego zagęszczania osadu wstępnego o przepustowości Qm= 175kg sm/h tj Qv = 12 m3/h przy 1,5% koncentracji osadu w nadawie) i efektywności zagęszczania osadu w tej linii ok. 7% sm w osadzie zagęszczonym.

Linia do mechanicznego zagęszczania osadu wtórnego – nadmiernego o przepustowości Qm =240 kg sm/h tj Qv=20 m3/h przy 1,2% koncentracji osadu w nadawie ) efektywność zagęszczania osadu w tej linii wynosi min 6% sm w osadzie zagęszczonym .

d/ Proces przeróbki osadów surowych z osadników wstępnych oraz nadmiernych z osadników wtórnych odbywa się w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych. Pracują dwie komory fermentacyjne o pojemności czynnej 1885m3 każda w układzie szeregowym . W każdej komorze zamontowano pionowe dwuśmigłowe o mocy P=1,35 Kw ( wersja Ex) ,mogące pracować w obie strony mieszadło firmy Scaba ,które zapewnia homogenizację osadu w komorze oraz rozbijanie powierzchniowego kożucha. W wyniku procesu fermentacji mezofilnej w temp.0k 39 C

powstaje biogaz , który po oczyszczeniu w stacji odsiarczalników maga-zynowany jest w powłokowym zbiorniku biogazu firmy Sattler o poj. 1040 m3.Biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki zamontowaniu dwóch agregatów kogeneracyjnych jeden o mocy 250 kW energii elektrycznej i 300 kw energii cieplnej firmy Elteco – model Petra 300 – pracuje od września 2010 roku.Drugi o mocy 190 Kw energii elektr. I 250 kW energii cieplnej firmy Gesco oczyszczalnia ścieków jest w 100% samowystarczalna pod kątem energii cieplnej i 86% pod kątem zapotrzebowania na energię elektryczną . Byliśmy pierwszą oczyszczalnia w Polsce płn- wsch. która wprowadziła certyfikaty zielonej energii na giełdę towarową .Dobowa produkcja biogazu waha się w granicach ok 1500-2500 m3, produkcja energii elektrycznej ok 3000-6000 Kwh/doba.

Po zakończeniu procesu fermentacji osad odwadniany jest mechanicznie na wirówce dekantacyjnej firmy Westfalia , a następnie suszony w słonecznej suszarni osadów pościekowych. Sucha masa osadu wprowadzanego do stacji odwadniania osadów jest na poziomie ok.3% suchej masy , po wirówce ok. 20% suchej masy ,po słonecznej suszarni osadów w okresie wiosenno- letnim ok. 75-90 % suchej masy , w okresie jesienno-zimowym ok 30-40% suchej masy.

E/ Wymiennikownia Komór Fermentacyjnych

Zadaniem wymiennikowni ciepła jest dostarczenie do zamkniętych komór feremntacyjnych. Osad między daną komorą WKFZ a wymiennikownią krąży w obiegu rurociągów łączących oba obiekty. Pompa recyrkulacyjna osadu pobiera go z dołu komory WKFZ i tłoczy go przez wymiennik ciepła z powrotem do komory. W wymiennikowni następuje podgrzanie cyrkulującego osadu w spiralnym wymienniku ciepła firmy Alfa-laval zasilanym wodą grzewczą o temp. 60-70 C. Podgrzanie wody następuje w budynku kotłowni przez agregaty kogeneracyjne dla których paliwem jest biogaz. W wymiennikowni zainstalowane są dwie wyporowe, rotacyjne pompy osadu firmy Vogelsang o parametrach Q=36-72m3/h, p=3 bar, P=18,5 kW oraz dwa przeponowe, spiralne wymienniki ciepła wykonane ze stali kwasoodpornej o mocy cieplnej 250 kw każdy.

 1. Obiekty towarzyszące

 • Stacja dozownia pix- u ( środek do chemicznego strącania fosforu ) dozująca preparat na komorę rozdziału .

 • Stacja dmuchaw

Wytwarzająca i podająca sprężone powietrze do komory nitryfikacji oraz na piaskownik i tłuszczownik

 • Pompownia osadów

Przepompowuje osad biologiczny do komory defosfatacji i predenitryfikacji .Dwie pompy firmy Flygt

 • Stacja wód odciekowych

Zbiera odcieki z całego ciągu technologicznego i zawraca je na komorę defosfatacji.

Do pobrania:

http://findicons.com/files/icons/1636/file_icons_vs_3/256/doc.png

Schemat wizualny


This is the main demo for the Zakra theme. This demo tries to include almost all different sections that you need like services, team members, pricing table, testimonials, call-to-action and many more.