SCHEMAT CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia ścieków w Iławie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z możliwością chemicznego strącania fosforu.

Ścieki z Iławy do oczyszczalni tłoczone są z Centralnej Przepompowni dwoma rurociągami o śr. 600 mm.Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Iławka stanowiąca prawobrzeżny dopływ rzeki Drwęcy. Na terenie Centralnej Pompowni ścieków znajdują się :-patrz zał. nr2

 1. Część mechaniczna.

 • Piaskowniki poziome szt 2

 • Wymiary zewn.

 • Długość 23 m;

Powierzchnia przekroju poprzecznego czynna 2,44m2;

Dzięki zachowaniu odpowiedniej szybkości przepływu ścieków następuje usunięcie zawiesin mineralnych ( piasku ,popiołu ,niedopałków, itp ).Są one następnie spuszczane na poletko ociekowe piasku . Po modernizacji zastosowano zgarniacz denny firmy Zickert.

Charakterystyka zgarniacza

 1. Ruch rewersyjny, posuwisto-zwrotny;

 2. Napęd hydrauliczny. Każdy zgarniacz zostanie wyposażony w tłok hydrauliczny, przystosowany do pracy w trudnych zewnętrznych warunkach;

 3. Konstrukcja denna zgarniacza ma być zabezpieczona przed osiową zmianą położenia w przypadku nierównomiernego opadania piasku przez zabudowę kółek dociskowych wykonanych z materiału kompozytowego odpornego na ścieranie;

 4. Ograniczona do minimum ilość części ruchomych. Dopuszcza się maksymalnie 4 części ruchome na jeden napęd hydrauliczny;

 5. Profile denne zgarniacza wytłoczone ze stali nierdzewnej SS2333/AISI 304 z jednego kawałka blachy. Nie dopuszcza się spawanych profili dennych;

 6. Profile denne zgarniacza powinny posiadać hydrodynamiczny kształt z wklęsłą powierzchnię natarcia i wypukłą powierzchnią cofania pozwalający na efektywny transport piasku;

 7. Płozy ślizgowe zgarniacza wykonane ze stali specjalnej z domieszką tytanu odpornej na ścieranie CR12 (1.4003);

 8. Listwy ślizgowe wykonane z materiału odpornego na ścieranie PEHD-1000;

 9. Łożyska pracujące pod wodą wykonane z materiału kompozytowego odpornego na ścieranie;

 10. Agregat hydrauliczny wyposażony w czujniki ciśnienia, odpowiednie zabezpieczenia na wypadek wycieku oleju hydraulicznego i grzałkę utrzymującą prawidłowe parametry pracy oleju. Agregat musi zostać zabezpieczony od wpływów atmosferycznych;

 11. Piasek po piaskowniku kierowany jest na separator piasku firmy Huber

  1. Separator z płuczką piasku

 12. Wszystkie elementy separatora-płuczki piasku mające kontakt ze ściekami/piaskiem
  (za
  wyjątkiem armatury, łożysk, napędów itp .) wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż DIN 1.4301 poddanej w całości powierzchniowej obróbce chemicznej metodą zanurzeniową w roztworze kwasów;

 13. Maksymalne obciążenie piaskiem 1000 kg/h;

 14. Wydajność w przeliczeniu na pulpę piaskową 16 l/s;

 15. Gwarantowana redukcja części organicznych do poziomu 3 % strat przy prażeniu;

 16. Efektywność separacji 95% dla uziarnienia: 0.2 mm;

 17. Stopień odwodnienia piasku nie mniej niż 80%;

 18. Zużycie medium płuczącego nie więcej niż 5,0 m3/h; (ciśnienie 2 bar)

 19. Transporter ślimakowy wałowy wykonany ze stali nie gorszej niż wg DIN 1.4301, dwustronnie łożyskowany, napęd transportera o mocy nie większej niż 1,1 kW;

 20. Miernik ciśnienia hydrostatycznego pulpy piaskowej uruchamiający separator piasku. (nie dopuszcza się uruchamiania separatora włącznikiem czasowym);

 21. Płukanie piasku powinno odbywać się na złożu wzruszanym przy pomocy mieszadła o mocy nie większej niż 0,55 kW.;

 22. Separacja i płukanie piasku muszą odbywać się w jednym urządzeniu;

 23. Rozdzielone odprowadzenie związków organicznych i wody popłucznej;

 24. Zabezpieczenie urządzenia przed przemarzaniem;

 25. Urządzenie wyposażone w komorę rozprężną umożliwiającą odbiór pulpy z dwóch układów mamutowych .

 • Tłuszczownik szt 2

Usuwane są tłuszcze o raz inne substancje flotujące

Powietrze do tluszczownika dostarczane jest rurociagiem z budynku dmuchaw. Dmuchawa firmy HV Turbo BLS100.

Komora rozprężna ścieków surowych

 • Koryto pomiarowe –Zwężka Venturiego

Służy do pomiaru przepływu ścieków . Pomiar odbywa się za pomocą miernika ultradżwiękowego przekazującego informacje do systemu operacyjnego monitorującego pracę ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków.

 • Osadniki wstępne szt2

Poziome , podłużne o pojemności czynnej 1134 m3, gdzie zachodzi proces sedymentacji zawiesin łatwoopadających.

Wymiary zewnętrzne

 • długość 42 m;

 • szerokość 9m;

 • głębokość czynna 3m;

 • pojemność czynna 1134 m3;

 • powierzchnia czynna 378 m2;

Po modernizacji wyposażone w zgarniacze denne i powierzchniowe oraz koryto uchylne firmy Zickert

 1. Część biologiczna

I etap Modernizacji Oczyszczalni Ścieków objął przebudowę komór napowietrzania ścieków i przystosowanie technologii do redukcji pierwiastków biogennych (fosforu i azotu ) do poziomu obowiązującego w krajach Unii Europejskiej.Dzięki zastosowaniu warunków beztleno-wych ,niedotlenienia oraz napowietrzania , ze ścieków usuwa się związki organiczne oraz fosfor i azot. W wyniku przeprowadzonych prac powstał blok biologiczny w skład którego wchodzą następujące elementy :

 • Komora defosfatacji o pojemności 815 m3

W komorze prowadzony jest w warunkach beztlenowych proces biologicznego usuwania fosforu. Dopływają do niej ścieki po wstępnym mechanicznym oczyszczeniu oraz biologiczny osad powrotny zawracany z osadników wtórnych. Wyposażona w mieszadło wolnoobrotowe firmy Flygt

 • Komora predenitryfikacji osadu recyrkulowanego o poj. 310 m3

Dopływa do niej osad recyrkulowany z osadników wtórnych. Jej zadaniem jest redukcja części azotanów zawartych w osadzie biologicznym, oraz niewielka ilość ścieków surowych z osadników wstępnych. Wyposażona w mieszadło wolnoobrotowe firmy Flygt

 • Komora denitryfikacji o poj. 5175 m3

Komora denitryfikacji – beztlenowa ,zblokowana jest z komorą defosfatacji i predeni-tryfikacji. Dopływają do niej grawitacyjnie mieszanina ścieków i osadu z komory defosfatacji ,oraz ciśnieniowo za pomocą 2 mieszadeł pompujących recyrkulowane ścieki z komory nitryfikacji firmy Flygt. Dodatkow na pomostach komunikacyjnych podwieszono dwa mieszadła wolnoobrotowe firmy Flygt

 • Komora nitryfikacji o poj. 6300 m3

W komorze w warunkach tlenowych zachodzą procesy redukcji związ-ków organicznych oraz proces nitryfikacji czyli utleniania azotu amonowego do azotanów.Zawartość komory napowietrzana jest sprężo-nym powietrzem . Żródłem powietrza są dmuchawy szt 2 firmy HV Turbo KA2SV-GK2/B3, natomiast wprowadzanie powietrza do komory odbywa się za pomocą dyfuzorów membranowych firmy Flygt Sanitare w ilości 900 ( sześć pól po 150 szt dysków ) .Dodatkowo w celu zapewnienia przepływu mieszaniny i osadu biologicznego pod pomostami komunikacyjnymi podwieszono dwa mieszadła wolnoobrotowe firmy Flygt

 • Komora rozdziału ścieków

Mieszanina ścieków i osadu biologicznego odpływa z komory napowie-trzania do komory rozdziału , która kieruje mieszaninę do dwóch osadników wtórnych .Na odpływie z komory istnieje możliwość dozowa-nia pixu- koagulanta żelazowego służącego do chemicznego strącania fosforu.

 • Osadniki wtórne- poj. 1750 m3

W osadnikach wtórnych następuje proces rozdziału ścieków oczyszczo-nych i osadu biologicznego . Sklarowane ścieki poprzez przelewy odpro-wadzane są do koryta zbiorczego i dalej do odbiornika którym jest rzeka Iławka. Natomiast wydzielający się osad trafia do pompowni osadu recyrkulowanego . Z pompowni osad jest zawracany do komory defosfa-tacji i denitryfikacji. Okresowo część osadu jako tzw osad nadmierny odprowadzana jest z układu do urządzeń przeróbki osadowej.

 1. Proces przeróbki osadów-część osadowo-biogazowa.

Elementy składowe

a/ 2 zagęszczacze grawitacyjne do magazynowania osadu wstępnego odprowadzanego z osadników wstępnych b/pompownia osadów surowych– oddzielnie pompowany jest osad wstępny i osobno osad wtórny ( nadmierny ). Osad wstępny pompowany jest przez pompę wyporową , rotacyjną firmy Vogelsang o parametrach Q = 5-25 m3/h, p=4 bar,P=9,2kW. Przed pompą zamontowano macerator firmy Vogelsang w celu homogenizacji osadu. Osad wtórny -nadmierny podawany jest przez bliżniaczą pompę firmy Vogelsang o podobnych parametrach. Regulacja wydajności pomp regulowana jest przez falowniki. Sterowanie pomp jest powiązane z liniami do zagęszczania osadów przed wprowadzeniem osadów do komóry fermentacyjnej.

c/ Stacja mechanicznego zagęszczania osadów służy do mechanicznego zagęszczania osadów wstępnego i wtórnego – nadmiernego. Zagęszczanie odbywa się w dwóch odrębnych liniach zagęszczających w oparciu o zagęszczacze bębnowe firmy Ekofinn . Do kondycjonowania osadów wykorzystywany jest roztwór polielektrolitu przygotowanego na bazie emulsji. Linia do mechanicznego zagęszczania osadu wstępnego o przepustowości Qm= 175kg sm/h tj Qv = 12 m3/h przy 1,5% koncentracji osadu w nadawie) i efektywności zagęszczania osadu w tej linii ok. 7% sm w osadzie zagęszczonym.

Linia do mechanicznego zagęszczania osadu wtórnego – nadmiernego o przepustowości Qm =240 kg sm/h tj Qv=20 m3/h przy 1,2% koncentracji osadu w nadawie ) efektywność zagęszczania osadu w tej linii wynosi min 6% sm w osadzie zagęszczonym .

d/ Proces przeróbki osadów surowych z osadników wstępnych oraz nadmiernych z osadników wtórnych odbywa się w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych. Pracują dwie komory fermentacyjne o pojemności czynnej 1885m3 każda w układzie szeregowym . W każdej komorze zamontowano pionowe dwuśmigłowe o mocy P=1,35 Kw ( wersja Ex) ,mogące pracować w obie strony mieszadło firmy Scaba ,które zapewnia homogenizację osadu w komorze oraz rozbijanie powierzchniowego kożucha. W wyniku procesu fermentacji mezofilnej w temp.0k 39 C

powstaje biogaz , który po oczyszczeniu w stacji odsiarczalników maga-zynowany jest w powłokowym zbiorniku biogazu firmy Sattler o poj. 1040 m3.Biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki zamontowaniu dwóch agregatów kogeneracyjnych jeden o mocy 250 kW energii elektrycznej i 300 kw energii cieplnej firmy Elteco – model Petra 300 – pracuje od września 2010 roku.Drugi o mocy 190 Kw energii elektr. I 250 kW energii cieplnej firmy Gesco oczyszczalnia ścieków jest w 100% samowystarczalna pod kątem energii cieplnej i 86% pod kątem zapotrzebowania na energię elektryczną . Byliśmy pierwszą oczyszczalnia w Polsce płn- wsch. która wprowadziła certyfikaty zielonej energii na giełdę towarową .Dobowa produkcja biogazu waha się w granicach ok 1500-2500 m3, produkcja energii elektrycznej ok 3000-6000 Kwh/doba.

Po zakończeniu procesu fermentacji osad odwadniany jest mechanicznie na wirówce dekantacyjnej firmy Westfalia , a następnie suszony w słonecznej suszarni osadów pościekowych. Sucha masa osadu wprowadzanego do stacji odwadniania osadów jest na poziomie ok.3% suchej masy , po wirówce ok. 20% suchej masy ,po słonecznej suszarni osadów w okresie wiosenno- letnim ok. 75-90 % suchej masy , w okresie jesienno-zimowym ok 30-40% suchej masy.

E/ Wymiennikownia Komór Fermentacyjnych

Zadaniem wymiennikowni ciepła jest dostarczenie do zamkniętych komór feremntacyjnych. Osad między daną komorą WKFZ a wymiennikownią krąży w obiegu rurociągów łączących oba obiekty. Pompa recyrkulacyjna osadu pobiera go z dołu komory WKFZ i tłoczy go przez wymiennik ciepła z powrotem do komory. W wymiennikowni następuje podgrzanie cyrkulującego osadu w spiralnym wymienniku ciepła firmy Alfa-laval zasilanym wodą grzewczą o temp. 60-70 C. Podgrzanie wody następuje w budynku kotłowni przez agregaty kogeneracyjne dla których paliwem jest biogaz. W wymiennikowni zainstalowane są dwie wyporowe, rotacyjne pompy osadu firmy Vogelsang o parametrach Q=36-72m3/h, p=3 bar, P=18,5 kW oraz dwa przeponowe, spiralne wymienniki ciepła wykonane ze stali kwasoodpornej o mocy cieplnej 250 kw każdy.

 1. Obiekty towarzyszące

 • Stacja dozownia pix- u ( środek do chemicznego strącania fosforu ) dozująca preparat na komorę rozdziału .

 • Stacja dmuchaw

Wytwarzająca i podająca sprężone powietrze do komory nitryfikacji oraz na piaskownik i tłuszczownik

 • Pompownia osadów

Przepompowuje osad biologiczny do komory defosfatacji i predenitryfikacji .Dwie pompy firmy Flygt

 • Stacja wód odciekowych

Zbiera odcieki z całego ciągu technologicznego i zawraca je na komorę defosfatacji.

Do pobrania:

http://findicons.com/files/icons/1636/file_icons_vs_3/256/doc.png

Schemat wizualny