Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. za lata 2017 i 2018

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej NR 174/I/2017 z dnia 25 listopada 2017r. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. za lata 2017 i 2018 została wybrana Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych DORADZTWO z Elbląga.


Ogłoszenie w sprawie sprzedaży pojemników do segregacji odpadów komunalnych.

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży pojemników do segregacji odpadów komunalnych

Iławskie Wodociągi Spółka z o.o. posiadają do sprzedaży używane pojemniki do segregacji odpadów komunalnych (dzwonki).

Przedmiot sprzedaży:

Pojemniki 1500/SEG/Szkło/ szt. 3 – przystosowane do segregacji szkła, rok produkcji 2011 – cena wywoławcza: 700,00 zł/szt.

Pojemniki 1500/SEG/Papier/ szt. 3 – przystosowane do segregacji makulatury, rok produkcji 2011 – cena wywoławcza: 700,00 zł/szt.

Pojemniki 1500/SEG/Plastik/ szt. 3 – przystosowane do segregacji plastiku, rok produkcji 2011 – cena wywoławcza: 700,00 zł/szt.

Miejsce, w którym można obejrzeć pojemniki:

Pojemniki można oglądać na Pompowni Centralnej w Iławie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 89 648 23 25, Pan Leszek Rybiński

Oferent składa pisemną odpowiedź na ogłoszenie: Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, oferowaną cenę za wybrane pojemniki i warunki jej zapłaty, oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń.

Miejsce składania ofert:

 Odpowiedź na ogłoszenie – oferty, złożyć należy w zaklejonej kopercie w sekretariacie Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. w Iławie, ul. Wodna 2, w terminie do dnia 29.12.2017 r. godz. 9.00, z dopiskiem „Oferta na sprzedaż pojemników do segregacji – nie otwierać przed 29.12.2017 r. godz. 9.00”

Termin związania ofertą:

7 dni od daty upływu składania ofert.