Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. za lata 2017 i 2018

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej NR 174/I/2017 z dnia 25 listopada 2017r. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. za lata 2017 i 2018 została wybrana Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych DORADZTWO z Elbląga.


Ogłoszenie w sprawie sprzedaży pojemników do segregacji odpadów komunalnych.

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży pojemników do segregacji odpadów komunalnych

Iławskie Wodociągi Spółka z o.o. posiadają do sprzedaży używane pojemniki do segregacji odpadów komunalnych (dzwonki).

Przedmiot sprzedaży:

Pojemniki 1500/SEG/Szkło/ szt. 3 – przystosowane do segregacji szkła, rok produkcji 2011 – cena wywoławcza: 700,00 zł/szt.

Pojemniki 1500/SEG/Papier/ szt. 3 – przystosowane do segregacji makulatury, rok produkcji 2011 – cena wywoławcza: 700,00 zł/szt.

Pojemniki 1500/SEG/Plastik/ szt. 3 – przystosowane do segregacji plastiku, rok produkcji 2011 – cena wywoławcza: 700,00 zł/szt.

Miejsce, w którym można obejrzeć pojemniki:

Pojemniki można oglądać na Pompowni Centralnej w Iławie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 89 648 23 25, Pan Leszek Rybiński

Oferent składa pisemną odpowiedź na ogłoszenie: Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, oferowaną cenę za wybrane pojemniki i warunki jej zapłaty, oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń.

Miejsce składania ofert:

 Odpowiedź na ogłoszenie – oferty, złożyć należy w zaklejonej kopercie w sekretariacie Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. w Iławie, ul. Wodna 2, w terminie do dnia 29.12.2017 r. godz. 9.00, z dopiskiem „Oferta na sprzedaż pojemników do segregacji – nie otwierać przed 29.12.2017 r. godz. 9.00”

Termin związania ofertą:

7 dni od daty upływu składania ofert.


This is the main demo for the Zakra theme. This demo tries to include almost all different sections that you need like services, team members, pricing table, testimonials, call-to-action and many more.