Komunikat – wysokość cen wody i ścieków

KOMUNIKAT

            Spółka Iławskie Wodociągi, stosownie do art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 7  czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 j.t.) oraz na mocy uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/280/16 z dnia 28 listopada 2016 r., informuje, że poniższa taryfa za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązywać będzie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r..

 

Wysokość cen wody i ścieków:

Woda

Rodzaj grupy Jednostka Cena zł/m

netto

Cena zł/m³ brutto
Grupa I m3 2,52 2,72

Ścieki

Rodzaj grupy Jednostka Cena zł/m³ netto                          Cena zł/m³  brutto
Grupa I m3 5,41 5,84

 

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń  kanalizacyjnych

Lp. Nazwa substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Wartość dopuszczalna [mg/l] Stawka jednostkowa netto/brutto                  (w zł/kg)
1 2 3 4
1. Biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5 [mgO2/l] 1100 0,73/0,79
2. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen ChZT [mgO2/l] 1900 0,73/0,79
3. Zawiesiny ogólne [mg/l] 750 0,73/0,79
4. Azot ogólny [mg/l] 110 0,73/0,79
5. Fosfor ogólny [mg/l] 17 0,73/0,79

 

Prezes Zarządu

                                                                                               Jerzy Biereg


This is the main demo for the Zakra theme. This demo tries to include almost all different sections that you need like services, team members, pricing table, testimonials, call-to-action and many more.